Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plavecký výcvik 2017

Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa, zlepšuje jeho zdravotný stav, podporuje otužilosť, celkovú zdatnosť, ako aj správne držanie tela. Plavecké zručnosti pestujú u detí odvahu, pohotovosť, rozhodnosť a správanie sa v nezvyčajných situáciách.

Aj naša základná škola v Pohorelej vynakladá veľké úsilie na odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí absolvovaním plaveckého kurzu, ktorý sa koná v 3. alebo 4. ročníku .

Tento rok sa ho zúčastnilo 10 žiakov 4.A triedy v termíne od 23.10. do 27.10.2017 na plavárni v Závadke nad Hronom v počte 20 hodín. Plavecký kurz prebiehal pod vedením Mgr. Jozefa Šajšu a PaedDr. Gabriely Kanošovej.

Žiaci sa v úvode zoznámili s vodným prostredím. Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Postupne si osvojovali splývavú polohu. Učili sa plavecký spôsob kraul, znak a prsia. Pri nácviku používali aj plávacie dosky. Dôkladne si osvojili prácu horných a dolných končatín. Učili sa efektívne dýchať pri plávaní. Učitelia neustále upozorňovali na chyby pri nácviku a snažili sa ich odstrániť a názorne ukázať správnu techniku. Veľmi dôležité bolo precvičovanie súhry pohybu končatín so správnym dýchaním. Výcvikom sa rozvíjali aj vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Žiaci si precvičovali aj rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle. Jednoduché súťaže a hry viedli žiakov k tolerancii a vzájomnej spolupráci.

Cieľom plaveckého výcviku bolo zvládnuť základné plavecké zručnosti a naučiť žiaka preplávať 25 m rôznym plaveckým spôsobom. Deti úspešne zvládli pohyb vo vode a dosiahli viditeľné pokroky. Odmenou pre všetkých bol diplom za účasť na plaveckom výcviku, ktoré si deti hrdo odniesli domov.

PaedDr. Gabriela Kanošová