Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technická olympiáda – okresné kolo

Technická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať odborný rast talentovaných žiakov, prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov k štúdiu na technicky orientovaných študijných odboroch.

Uskutočňuje sa v dvoch vekových kategóriách:
Kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ako súťaž dvojíc.
Kategória B: pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ, ako súťaž jednotlivcov.

Technická olympiáda má dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov. Praktická časť prebieha formou riešenia praktických zadaní.

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnil už 8. ročník tejto olympiády, do ktorej sa tradične zapojila aj naša škola. Okresné kolo sa konalo 30. 11. 2017 v Brezne.
Žiačka 7. ročníka Petra Kantorisová v kategórii B získala 2. miesto a žiaci Štefan Trčan a Marek Fiľo z 8. a 9. ročníka získali 3. miesto v kategórii A.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Ing. Anna Pravotiaková