Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OSJL je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl. Je založená na systematickej individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov.

14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v školskom roku 2021/2022 vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu uskutočnil podľa nových metodických pokynov.

Písomnú časť školského kola prvýkrát tvoril jednotný didaktický online test s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie  s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.
K písomnej časti ďalej patrila tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej žiaci preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.
Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému s uplatnením prvkov verbálnej i neverbálnej komunikácie.

M. Baksa,  J. Kanoš, R. Kalman, B. Tlučáková, A. Mecková, J. Hipíková, D. Gažúr, M. Tešlár a B. Zlúkyová –  žiaci IX. A triedy – si 15. 10. 2021 zmerali sily v znalosti materinského jazyka, v jazykových, štylistických a literárnych zručnostiach, v rétorike. Písali online test, absolvovali aj ďalšie časti súťaže (tvorba/transformácia textu, rečnícky prejav).

R. Kalman, B. Tlučáková, A. Mecková a B. Zlúkyová sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola OSJ. 

Umiestnili sa nasledovne:  1.miesto – A. Mecková

                                              2.miesto – B. Zlúkyová, B. Tlučáková

                                              3.miesto – R. Kalman.

Do okresného kola postúpila A. Mecková. Umiestnila sa na 4. mieste a bola úspešnou riešiteľkou okresného kola. Srdečne blahoželáme!

Mgr. M. Skladaná