Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technická olympiáda – okresné kolo

Technická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej
poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej aplikácie, prehlbovať ich
záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať odborný
rast talentovaných žiakov, prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov k
štúdiu na technických študijných odboroch.
Uskutočňuje sa v dvoch vekových kategóriách:
Kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ako súťaž dvojíc.
Kategória B: pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ, ako súťaž jednotlivcov.

Technická olympiáda má dve časti: teoretickú a praktickú.Teoretická časť prebieha formou
riešenia vedomostných testov. Praktická časť prebieha formou riešenia praktických zadaní.

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už 10. ročník tejto olympiády, do ktorej sa tradične
zapojila aj naša škola. Okresné kolo sa konalo 28. 11. 2019 v ZŠ Valaská.

Žiačka 7. ročníka Bianka Tlučáková v kategórii B získala 2. miesto a žiaci Petra
Kantorisová a Tomáš Antol
z 9. ročníka získali 2. miesto v kategórii A. Všetci sa stali
úspešnými riešiteľmi.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Ing. Anna Pravotiaková