Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 1.11.2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1.11.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného
zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo
zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba,
s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade
zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

2. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije
v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky
č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.

3. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije
v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej
izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone
práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.

4. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú
práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky,
náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.

5. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo
školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie
postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.

6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

7. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov
školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo
potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

b) Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a
výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1
tohto usmernenia.

c) V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia iba pre zamestnanca a členov jeho
domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok
testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.

8. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského
zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča,
aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa
nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do
školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch
dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod
výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16, nemôže v zmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť
do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky
č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je
možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce
z domácnosti. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti
uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone
práce z domácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších
priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia
testovania. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti
uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu
verejného zdravotníctva:
1. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného
testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020: