Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

PROJEKT: Stena, pouč ma!

Pozývame vás na brigádu v rámci projektu STENA, POUČ MA!, kde budeme čistiť a maľovať spojovaciu chodbu a pripravovať rámy na environástenky, vyrábať hmyzí hotel a vysádzať lúčne kvety. So sebou si, prosím, doneste malé občerstvenie, pitný režim a dobrú náladu.

Termín: 17. 06. 2023 o 09:00 hod.
Miesto: ZŠ a MŠ Pohorelá

Pridajte sa k nám! Lebo SPOLOČNE dokážeme viac!

 

Projekt z nadačného fondu dm drogerie v Nadácii Pontis

Základnej škole s materskou školou Pohorelá sa podarilo získať 4 029,29 € z Nadačného fondu dm drogerie v Nadácii Pontis na projekt Stena, pouč ma!

Cieľom projektu je revitalizácia školského areálu s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu.
Dátum začatia projektu je 01.06.2023 a všetky práce by sa mali ukončiť 30.09.2023.

Keďže areál školy je zároveň aj krásnym parkom s niekoľkoročnými stromami a trávnatou plochou, je možnosť vytvorenia arboréta a altánku ako „ekoučebne“. Výrazne sa tým zlepší prostredie školy, žiaci sa budú starať o údržbu a obsah environásteniek, rastlín vo vyvýšených záhonoch, bylín v bylinkovej špirále, budú triediť odpad za pomoci príšeriek, čo je predpokladom na výchovu k osobnej zodpovednosti za stav svojho najbližšieho okolia prostredia. Začne sa realizovať systém zberu dažďovej vody zo striech školy a ekoučebne a zachytená voda sa následne využije na zalievanie rastlín v komunitnej záhrade a bylinkovej špirále. Obnoví sa život v jazierku vysadením nových rastlín a vypustením rybiek do jazierka. Vytvorí sa tak zdravé prírodné prostredie, ktoré bude inšpiráciou aj pre umelecké smery vzdelávania, oddychové zóny, Školský klub detí, výučbu prvouky, prírodovedy, vlastivedy, vecného učenia, biológie, geografie, dejepisu, občianskej výchovy, chémie.
Za pomoci zamestnancov, rodičov a dobrovoľníkov chceme vybudovať v školskom areáli stanovištia, s cieľom posilniť kontakt žiakov s prírodou a zefektívniť vyučovací proces. Plánujeme zriadiť exteriérovú náučnú „Stenu, pouč ma!“ na vynovených plochách spojovacej chodby medzi 1. a 2. pavilónom. Tu bude umiestnených 5 environásteniek na prezentáciu žiakov k témam:

I. Červená téma Odpad. Exteriérový Smetný kôš na triedený zber. Interaktívna forma vhadzovania. Žiaci v priebehu projektu vymýšľajú rozprávku a meno príšerky, ktorá, žerie príslušný odpad.

II. Oranžová téma Arborétum ZŠ s MŠ Pohorelá. Dreviny, ktoré chceme doplniť: hrab, dub letný, dub zimný, jedľa biela. Inštalovať náučnú interaktívnu tabuľu ROTEN mini STROMY PEXESO javor, lipa, jarabina, breza, smrek, smrekovec, borovica, borievka, pomocou ktorej sa deti aktívnym spôsobom naučia spoznávať dreviny.

III. Žltá téma Včely a včelári Pohorelej. Revitalizácia už existujúcej bylinkovej špirály. Inštalácia Hmyzích domčekov. Motýlia a včelia lúka s rôznymi druhmi lúčnych kvetov. Žiaci budú môcť pozorovať hmyz a naučia sa tak priamo v prírode, prečo je hmyz dôležitý pre nás.

IV. Zelená téma Komunitná záhrada v ZŠ s MŠ Pohorelá. Pavinič na doplnenie. Vyvýšené záhony s výsadbou jahôd a rýchlenej zelenina. Výsadba rakytníka. Žiaci sa budú aktívne podieľať na pestovaní ovocia a zeleniny.

V. Modrá téma Voda, rieka, potoky, pramene Pohorelej. Nádoby na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa bude využívať na zavlažovanie areálu a záhradky.

Výučba by prebiehala počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase a počas realizácie záujmových útvarov.

Mgr. Erika Bialiková, osoba zodpovedná za projekt

Ing. Katarína Kanošová

A4 plagat_dm spolocne_2023_Pohorela_nahlad1