Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto „Pedagogický asistent“

 

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent učiteľa pre ZŠ

na rok 2023/2024.

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá

Obsadzovaná pracovná pozícia: pedagogický asistent učiteľa ZŠ

Pravdepodobný termín nástupu: 04. 09. 2023

Termín pracovného pohovoru: 15. 08. 2023 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.08.2024 ako súčasť projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

Rozsah úväzku: 100 %

Počet žiakov školy: 220

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • vek nad 18 rokov,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ čo znamená:

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61 ods. 8 do 31.12.2016.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
 • zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
 • výhodou je pedagogická prax.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

 

Dátum a spôsob podania  žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

 • osobne v podateľni školy (ekonómka školy) do 14. 08. 2023 do 12:00 hod,
 • e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk do 14. 08. 2023 do 12:00 hod,                                                                                                            
 • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá

Pri zasielaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke do 11.08.2023.

Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Pracovný pohovor sa uskutoční 15. 08. 2023 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou.

 

Kontakt:                                                                                                                                                

Základná škola s materskou školou,

Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá

e-mail: skola@skolapohorela.sk

www.skolapohorela.sk

Kontaktná osoba:                                                                                                                                    

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy

048 / 6196 130

0911 110 295