Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledku pracovného pohovoru „Pedagogický asistent v ZŠ“

O Z N Á M E N I E

o výsledkoch z pracovného pohovoru na pracovnú pozíciu

„Pedagogický asistent učiteľa pre ZŠ“

v Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

 

Dátum vyhlásenia pracovného pohovoru: 28. 07. 2023

Dátum a miesto konania: 15. 08. 2023 v Pohorelej, 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá

Pracovná pozícia obsadzovaná pracovným pohovorom:  „Pedagogický asistent učiteľa pre ZŠ“.

 

Členmi pracovného pohovoru boli:

Predseda komisie: Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy,

Členovia komisie:  Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce,

Mgr. Erika Bialiková, zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ,

Mgr. Marianna Kalmanová, učiteľka ZŠ,

Mgr. Renáta Kantorisová, učiteľka ZŠ.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopismi a ostatnými požadovanými dokladmi doručené do 14.08.2023 do 12:00 hod. boli zhromaždené a pripravené na posúdenie.

 

Stanovené kritérium hodnotenia:

– vhodnosť osobnosti uchádzača na určenú funkciu a perspektíva zotrvania na pracovnej pozícii.

 

Priebeh pracovného pohovoru:

Komisia sa oboznámila s doručenými dokladmi a na základe stanovených kritérií a pracovného pohovoru zvolila víťazných uchádzačov.

 

Do pracovného pohovoru na pozíciu „Pedagogický asistent učiteľa pre ZŠsa zaradilo 11 uchádzačov.

 

Na základe pracovného pohovoru z 10 zúčastnených uchádzačov komisia  zvolila do pracovnej pozície „Pedagogický asistent učiteľa pre ZŠ“ v  Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá  troch uchádzačov – Bc. Irinu Tešlárovú, Ing. Mariannu Šramkovú pani Ivanu Kocmalová.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s úspešnými uchádzačmi.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá