Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zmena vo výške stravného od 01.03.2023

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pohorelá ,Kpt. Nálepku 878, 976 69   V súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podľa VZN Obce Pohorelá č. 1/2023 sa mení výška úhrady na nákup potravín nasledovne: Od 01.03.2023 do 30.04.2023 I.stupeň      – 1,30 € II.stupeň     – 1,50 €   Deťom, ktorým je poskytovaná dotácia

Oznámenie o výsledku výberového procesu na pozíciu Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka

Dátum vyhlásenia výberového procesu: 10. 12. 2020 Dátum a miesto konania pohovoru: 17.12.2020, 14:30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá Pracovné pozície obsadzované výberovým procesom: „Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka v školskej jedálni“– 100% úväzku. Členmi výberovej komisie boli: Predseda komisie: Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy, Členovia komisie: Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce, Danka Kolláriková

Zmena čísla účtu Školskej jedálne

Vážení rodičia, vážení zamestnanci, oznamujeme Vám zmenu bankového účtu Školskej jedálne pre platbu za stravu prevodom z účtu. Nové číslo účtu ŠJ v PrimaBanke v tvare IBAN: SK22 5600 0000 0020 8813 1011. Variabilný symbol : mmrrrr (mm je mesiac a rrrr rok, za ktoré sa strava uhrádza napr. za december 2020 bude VS 122020),

Informácie vedúcej Školskej jedálne

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie pre deti MŠ, obedy pre žiakov ZŠ, dospelých a cudzích stravníkov podľa zásad zdravej výživy. Jedlá a nápoje sú pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, podľa vekových skupín stravníkov, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stravník sa prihlasuje na stravovanie

Zdravý fast food

Zvládli sme to!!! Dňa 16. 10. 2017 bol v našej firme, Zdravý fast food, deň D, kedy sme si preverili naše schopnosti a tímovú spoluprácu. Ako prví prišli do firmy zásobovači o 6:45, ktorí išli nakúpiť 120 rožkov a ovocie. Ostatné suroviny už mali nakúpené. Kuchári dorazili o 7:00 a pripravili si suroviny na štyri