Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie, nám dovoľte, aby sme Vám takouto formou podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Zápis budúcich prvákov prebehne neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19.

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2020 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), teda sú narodení od 1.9.2013 do 31.8.2014 a ich trvalý pobyt je v školských obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa. Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v školskom roku 2019/2020 udelený odklad školskej dochádzky.

Termín zápisu je od 20. apríla do 22. apríla 2020.

Spôsob prihlasovania detí:

Elektronicky – na https://moja.skolanawebe.sk/skola/pohorela do 22.4.2020 vrátene Vám ponúkame možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorú nájdete na stránke v ľavo hore, napravo od loga Škola na webe. Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č.18/2018 o osobných údajoch.
Osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení od 20.apríla do 22.apríla 2020. Dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0911 11 295 (riaditeľ školy).
Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej pošty.

Doklady posielané do školy elektronickou poštou nie je nutné podpisovať. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky tak odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26. marca 2020).

ĎAKUJEME za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami po skončení mimoriadnej situácie.

Vedenie ZŠ s MŠ Pohorelá