Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technická olympiáda – školské a okresné kolo

Technická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať odborný rast talentovaných žiakov, prispievať k uvedomelej voľbe povolania a orientovať žiakov k štúdiu na technických študijných odboroch.

Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Uskutočňuje sa v dvoch vekových kategóriách:
Kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ako súťaž dvojíc.
Kategória B: pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ, ako súťaž jednotlivcov.

Školské kolo technickej olympiády malo podobu online testu a žiaci sa snažili svoje vedomosti premeniť na úspech v stredu 11. 10. 2023. V kategórii A súťažili Daniel Kyseľ, Daniel Boháč, Boris Vasiľ, Adam Hazák, Viktória Gažúrová, Martin Borlok a v katedórii B Jakub Pompura, Peter Frajt a Samuel Rochovský. Keďže diela techniky nás obklopujú dennodenne, tak rozsah možných otázok je tiež už nekonečný. Žiakom sa v teste darilo, na prvých miestach sa v kategórii A umiestnili Daniel Boháč a Daniel Kyseľ a v kategórii B Jakub Pompura. Menovaní žiaci postúpili do
okresného kola.

V okresnom kole 23. 11. 2023 súťažilo 10 dvojíc v kategórii A a tiež 10 žiakov v kategórii B. Žiaci absolvovali vedomostný test z obsahu učiva predmetu technika a potom nasledovala druhá časť súťaže, kde žiaci prejavili svoje technické myslenie a praktické zručnosti pri tvorbe predpísaného výrobku. O tom, že sa im darilo, svedčí aj výsledok, žiaci v kategórii A a rovnako aj žiak v kategórii B sa umiestili na 3. mieste.  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. Anna Pravotiaková