Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil od 14. 4. do 18.4.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie prebehol  zápis budúcich prvákov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19.


Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), teda sú narodení od 1.9.2014 do 31.8.2015 a ich trvalý pobyt je v školských obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa. Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 udelený odklad školskej dochádzky.


Termín zápisu bol od 14. apríla 2021 do 18. apríla 2021 formou elektronickej prihlášky.


Zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 01.01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.
Zrušenie týchto dvoch inštitútov prináša so sebou mnoho zmien aj v kompetenciách riaditeľov ZŠ ako aj riaditeľov MŠ. Riaditeľ ZŠ už nemôže vydať rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky.
Táto kompetencia prechádza do rúk riaditeľov MŠ, v prípade našej školy je to stále v kompetencii riaditeľa školy. Zákonný zástupca môže požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:
– písomný súhlas príslušného CPPPaP (CPPPaP Brezno),
– príslušný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

ĎAKUJEME za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami po skončení mimoriadnej situácie.

Vedenie ZŠ s MŠ Pohorelá