Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Škola v školskom roku 2021/2022

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá je plnoorganizovaná základná škola. Školu tvorí komplex šiestich budov obklopených rozsiahlym školským areálom s pekným prírodným prostredím. Súčasné priestory boli uvedené do užívania v septembri 1966, teda od školského roku 1966/1967.

Škola má k dispozícii 6 pavilónov, v ktorých sa nachádzajú klasické učebne, odborné učebne, telocvičňa, kuchyňa s jedálňou, MŠ zaberá polovicu prvého pavilónu. Pavilónový typ školy determinuje podmienky chodu školy, nakoľko celý areál je otvorený a značne ovplyvnený charakterom tunajšieho podnebia a rázom počasia. Časovo náročná je starostlivosť o trávnaté plochy a zeleň tvoriace rozsiahlu časť školských priestorov. Celú starostlivosť o prostredie školy a jej objekty zabezpečujeme ako len najlepšie dokážeme v rámci našich finančných možností. Zlepšuje sa situácia vo vybavení školy didaktickou technikou a učebnými pomôckami, máme zrevitalizované učebne biológie, fyziky a chémie, informatiky, jazykov, ktoré prispievajú k skvalitneniu výchovno vzdelávacieho procesu. Zateplením 3 budov a telocvične, a výmenou okenných PVC konštrukcií na ďalších dvoch pavilónoch sa zlepšil aj teplotný komfort pre prácu žiakov a učiteľov.

V školskom roku 2021/2022 má naša škola 14 tried -7 na prvom stupni (1 špeciálna), 7 na druhom (2 špeciálne), 2 oddelenia ŠKD a 3 triedy materskej školy. Školu navštevujú žiaci z Pohorelej, niektorí dochádzajú z miestnej časti Pohorelská Maša, väčšina dochádza z Vaľkovne, Novej Maše, Zlatna niektorí aj zo Šumiaca a Telgártu.

Profilácia školy: všeobecnovzdelávacie zariadenie s podporou talentu a záujmových činností detí v oblastiach výtvarnej a dramatickej výchovy, literárnej tvorby, hudobno-tanečnej, športovej prípravy, s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci školského vzdelávacieho programu posilňujeme hlavne vyučovanie jazykov a matematiky.
Poslanie našej školy:
Naša škola vychováva moderného človeka pre praktický život.
Vízia našej školy:
Chceme byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodné a rovnoprávne osobnosti, s cieľom uplatniť sa v spoločnosti.
Hodnoty, ktorým veríme:
Sloboda a zodpovednosť. Každý človek je jedinečná bytosť. Sebareflexia. Každý žiak môže zažiť pocit úspechu. Len človek, ktorý si váži iných môže si vážiť sám seba. Uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi. Spolupráca a vzájomná komunikácia. Chyby ako prostriedok učenia.
Učenie sa aktívnou činnosťou. Vzájomná dôvera.

V našej škole máme 2 asistentky učiteľa pre žiakov so ZZ, jedna asistentka učiteľa pre žiakov zo SZP a dve asistentky v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v základnej škole a jedna asistentka v MŠ. V rámci Národného projektu „PoP“ na škole pracuje 2 sociálny pedagógovia.

Počet pedagogických zamestnancov:
V časti základná škola pracuje 27 pedagógov.
V časti materská škola pracuje 5 pedagogických pracovníkov na plný pracovný úväzok.

Počet nepedagogických zamestnancov:
V časti základná škola pracuje 11 nepedagogických zamestnancov. Ekonómka – 1, školská jedáleň – 5, upratovačky – 4, školník – 1.
V časti materská škola pracujú 2 nepedagogickí zamestnanci – upratovačka, pomocný vychovávateľ.