Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto „Školský digitálny koordinátor“ 50%

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície Školský digitálny koordinátor

na rok 2023/2024.

 

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá

Obsadzovaná pracovná pozícia: školský digitálny koordinátor

Pravdepodobný termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.08.2024 ako súčasť projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

Rozsah úväzku: 50 %

Počet žiakov školy: 220

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Kandidát/kandidátka na výkon pozície ŠDK musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej tri roky pedagogickej praxe v kategórii učiteľ.

 

Náplň práce Školského digitálneho koordinátor:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. má ŠDK zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

ŠDK sa primárne venuje metodickej podpore zamestnancov a vedenia školy pri zavádzaní digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kompetencie a úlohy Školského digitálneho koordinátora

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
 • zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
 • pokročilá úroveň IKT kompetencií a IKT spôsobilostí.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu.

Záujem o pracovnú pozíciu vyjadriť:

 • osobne v riaditeľni školy,
 • e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk,                                                                          
 • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá.

 

Kontakt:                                                                                                                                                

Základná škola s materskou školou,

Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá

e-mail: skola@skolapohorela.sk

www.skolapohorela.sk

Kontaktná osoba:                                                                                                                                    

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy

048 / 6196 130

0911 110 295